Mini Leaky Bowl

4” x 6” Open Segmented Bowl
74 Segments 36 Maple and 38 Cherry

$145.00